Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    

URZĄD STANU CYWILNEGO

I piętro, pok. nr 26

tel. 0-32 22-54-126, 0-32 22-54-127

 

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów,
2. Załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw oraz sporządzanie aktów małżeńskich,
3. Wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych
4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeńskich podczas uroczystości ślubnych,
5. Prowadzenie aktów zbiorowych i skorowidzów w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów,
6. Sporządzanie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,
7. Powiadamianie właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o fakcie zawarcia związku małżeńskiego lub zgonu,
8. Dokonywanie wzmianek na aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji Urzędu Stanu Cywilnego i orzeczeń sądowych,
9. Wydawanie odpisów z ksiąg urzędu stanu cywilnego, potwierdzanie wniosków na dowody osobiste,
10. Powiadomienie właściwego biura ewidencji ludności o fakcie urodzenia dziecka, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu i innych zmianach,
11. Wydawanie decyzji w sprawach:
a) prostowania oczywistych błędów pisarskich,
b) uzupełniania treści aktu stanu cywilnego,
c) ustalenia i odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
d) unieważnienia treści aktu stanu cywilnego,
e) transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
f ) zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania,
12. Przyjmowanie oświadczeń woli w sprawach:
a) wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
b) uznania dziecka urodzonego i poczętego,
c) nadania dziecku nazwiska męża matki,
d) powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
13. Przechowywanie i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
14. Prowadzenie korespondencji dotyczącej urzędu stanu cywilnego,
15.Przyjmowanie wniosków o nadanie oznaczeń „za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50, 60-lecia pożycia małżeńskiego i jubileuszu urodzin.
16. Prowadzenie spraw z zakresie zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 1992z późn. zm.)