Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    

 

Charakterystyka Miasta

 

 

Imielin ponownie uzyskał samodzielność 01 stycznia 1995 roku i funkcjonuje jako jednostka samorządu terytorialnego o statusie miasta, zajmując obszar 2.804 ha.

 

W wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku i utworzenia powiatów został włączony do Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu. Dzięki położeniu w południowo-wschodniej części Województwa Śląskiego i dogodnemu połączeniu autostradą A-4 z Katowicami i pozostałymi miastami aglomeracji śląskiej i otoczeniu lasami stał się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Imielin w 2011 roku liczył 8204 mieszkańców (wg stanu na 31.12.2011). Uzyskanie samodzielności zapewniło miastu prężny rozwój. W tym okresie powstały nowe obiekty użyteczności publicznej: Urząd Miasta, Dom Kultury „Sokolnia”, budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej, budynek dla Policji, budynek zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Hallera, Biblioteka Miejska, Przedszkole Miejskie oraz rozbudowano Szkołę Podstawową.

 

Ważne dla gospodarczego rozwoju miasta były podjęte działania proekologiczne w Imielinie m.in. oddanie do użytku w 2008 roku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla całego miasta. Równolegle wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 33 km, obejmującą 1/3 obszaru miasta. Oddano do użytku zaplecze socjalno-techniczne dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

W 2009 roku rozpoczęto II-etap budowy kanalizacji dla obszaru przylegającego dla zbiornika o długości 36 km, zakończony w grudniu 2010 roku. Miasto inwestuje w infrastrukturę techniczną: modernizuje i buduje drogi, chodniki, parkingi, montuje oświetlenie uliczne. W latach 2005-2010 pozyskano środki unijne w wysokości 16,8 mln zł na sfinansowanie inwestycji miejskich.
W opublikowanym w Tygodniku Samorządowym „Wspólnota” rankingu, dla małych miast, odnoszącym się do wydatków ponoszonych na infrastrukturę techniczną w latach 2006-2008 Imielin zajął 15 pozycję.

Znaczącym działaniem na rzecz środowiska jest realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji, którgo celem było obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z kotłowni indywidualnych.

 

Przedsiębiorczość jest tradycją Imielina, potwierdza to zarejestrowanych w 2010 roku 671 przedsiębiorców. Strategia miasta sprzyja rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. Podjęte przez władze miasta działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości to m.in.: wprowadzenie ulg podatkowych dla inwestorów, udostępnienie terenów pod działalność gospodarczą, promowanie przez miasto małej
i średniej przedsiębiorczości, poprzez współorganizowanie z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii, które odbywają się od 2003 roku corocznie na terenie Imielina.

 

W celu określenia polityki przestrzennej,  Rada Miasta 25 września 2009 roku uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin II edycja. Dokument planistyczny, określający politykę rozwoju przestrzennego, wiążący gminę przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 
 
Imielin posiada znaczny obszar objęty planami miejscowymi, które stanowią ok. 60% zurbanizowanej powierzchni miasta. Po uchwaleniu projektów planów miejscowych, które aktualnie są sporządzane, (co może nastąpić w I półroczu 2011r.), zurbanizowany obszar miasta zostanie w 95% objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a to oznacza, że wszelkie inwestycje budowlane będą mogły być przeprowadzane na tych terenach w szybszym niż do tej pory tempie, ponieważ nie będzie obowiązywała długotrwała procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy.  

 

Miasto od 1996 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z kultury fizycznej i sportu oraz wspiera działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Od 1996 roku na podstawie zawartej umowy o partnerstwie rozpoczęto współpracę z Powiatem ENZ z Niemiec. W ramach współpracy wymieniane są doświadczenia, organizowane wyjazdy wakacyjne dla młodzieży i kursy języka niemieckiego.

 

Głównym założeniem polityki rozwoju miasta jest jego wszechstronny harmonijny i zrównoważony rozwój. Dlatego oprócz infrastruktury komunalnej dużą troską władze miasta otaczają kulturę, oświatę i sport.