Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    

BURMISTRZ MIASTA informuje, że zgodnie z art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „Osoby fizyczne są obowiązane składać organowi podatkowemu informacje o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego”. Jeżeli stan posiadanych nieruchomości uległ zmianie, podatnik jest obowiązany do zgłoszenia tych zmian w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

 

Okolicznością powodującą obowiązek zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania jest rozpoczęcie użytkowania budynku bez względu na to, czy budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta informuje, że każdy nowo wybudowany budynek podlega opodatkowaniu od 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Rozpoczęcie użytkowania budynku przed ostatecznym zakończeniem budowy, również wprowadza obowiązek podatkowy od 1 stycznia następnego roku po rozpoczęciu użytkowania.

 

Zgłoszenia budynku do opodatkowania należy dokonać na specjalnym druku dostępnym w referacie finansowo – budżetowym urzędu miasta, na parterze w pokoju nr 14.

 

Jeżeli rozpoczęcie użytkowania nie jest zgłoszone do opodatkowania to w oparciu o art. 281 Ordynacji podatkowej – organ podatkowy pierwszej instancji może przeprowadzić kontrolę podatkową. W przypadku stwierdzenia, że dane wykazane w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym, organ podatkowy wydaje decyzję w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Jeżeli podatnik nie złożył informacji lub w złożonej informacji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy może wydać decyzję do 5 lat wstecz, licząc od końca roku w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców miasta, którzy użytkują nowo wybudowane budynki prosimy o zgłaszanie tych okoliczności w referacie finansowo – budżetowym urzędu miasta, na parterze w pokoju nr 14.

(informacje tel.32 22 54 103)

 

PODATKI

1. podatek od nieruchomości
2. podatek rolny
3. podatek leśny
4. podatek od środków transportowych

Sprawy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego załatwia P. Teresa Muszkiet i Joanna Mendrela w pokoju nr 14 (parter - wejście od ulicy)

Sprawy podatku od środków transportowych załatwia się w pokoju nr 16 u Pani Katarzyny Lamik lub w pokoju 14 u Pani Teresy Muszkiet.

 

DRUKI PODATKOWE

1. Informacja o nieruchomościach składana przez osoby fizyczne
2. Deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne
3. Deklaracje na podatek rolny składana przez osoby prawne
4. Deklaracje na podatek leśny składana przez osoby prawne
5. Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych

Druk informacji o nieruchomościach osoby fizyczne mogą składać w pokoju nr 14 (parter - wejście od ulicy)

Druk deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych składa się w pokoju nr 16 u Pani Katarzyny Lamik lub w pokoju 14 u Pani Teresy Muszkiet.

 

 

ULGI PODATKOWE

1.Ulgi dla przedsiębiorców – wnioski składa się w sekretariacie pokój 23.

- Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

2. Udzielanie ulg dotyczących należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – wnioski składa się w sekretariacie pok. 23

- Uchwała Nr XLV/198/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Imielin i jego jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

ZAŚWIADCZENIA

1. Zaświadczenia w sprawach podatkowych do notariusza, do zakładów pracy i inne wydaje się na parterze pokój nr 14. Koszt zaświadczenia 17,00 złotych.
2. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wydaje się w pokoju nr 14. Koszt zaświadczenia 21,00 złotych.
3. Zaświadczenia w sprawach oświaty i pomocy społecznej wydaje się na parterze w pokoju nr 14 bezpłatnie.
4. Zaświadczenia o wielkości posiadanych użytków rolnych wydaje się na parterze pokój nr 14 bezpłatnie.

 

 

Niżej wymienione dochody budżetu miasta należy wpłacać na konto
URZĘDU MIASTA IMIELIN

 

Nr konta bankowego:
PEKAO Bank Pekao S.A.
58124042271111000048459484
 


PODATKI I OPŁATY:


podatek od nieruchomości (osoby fizyczne, prawne), podatek rolny (osoby fizyczne, prawne), podatek leśny (osoby prawne), podatek od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne), opłata targowa, opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych, odsetki od zaległości podatkowych.

 

POZOSTAŁE DOCHODY:


czynsz użytkowy, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż gruntu, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za wynajem lokali użytkowych, opłata skarbowa za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pozostałe opłaty skarbowe, specyfikacja przetargowa, karta czytelnika, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za dane osobowe, odszkodowania, odsetki od zaległości.
 

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

 


DRUKI

deklaracja na podatek leśny

deklaracja na_podatek od nieruchomości

deklaracja na podatek rolny

informacja o nieruchomościach