Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    

 Imielin, dnia 17 kwietnia 2013 roku.
 

RM.0002.30.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2013 roku
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2012 rok, planowana działalność MOPS-u na 2013 rok.
6) Informacja odnośnie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego,
b) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Imielinie przy ul. Nowozachęty,
d) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Karola Miarki z przeznaczeniem na cel publiczny,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Wandy, przy ul. Satelickiej, w rejonie ul. Maratońskiej i ul. Zachęty w Imielinie,
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,
g) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 

Imielin, dnia 19 marca 2013 roku.
 

RM.0002.29.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Informacja na temat przygotowania do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.
6) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie za 2012 rok.
7) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2013-2015,
b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Imielin,
c) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych przy ul. Św. Brata Alberta i w rejonie ul. Wyzwolenia w Imielinie,
b) w sprawie zbycia działek położonych przy zbiegu ulic Tadeusza Banachiewicza i Janusza Kusocińskiego w Imielinie,
c) w sprawie zbycia działek położonych przy ulicy Józefa Halleraw Imielinie,
d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018,
f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok,
g) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/149/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
h) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

Imielin, dnia 20 lutego 2013 roku.


RM.0002.28.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
4) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2013 rok.
5) Kultura w mieście.
6) Sport w mieście.
7) Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu na 2013 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty,
b) w sprawie nieodpłatnego przejęcia własności nieruchomości stanowiącej ulicę Akacjową w Imielinie.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 23 stycznia 2013 roku.


RM.0002.27.2013


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku i protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2013 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady na 2013 rok:
- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2013 rok,
- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2013 rok,
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2013 rok.
7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2012 roku.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie apelu do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Imielin w 2013 roku,
b) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie miasta Imielin,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Miasta Imielin,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Kamiennej i ul. Satelickiej w Imielinie.
10) Podsumowanie pracy Rady Miasta Imielin oraz pracy komisji Rady Miasta za 2012 rok.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 11 grudnia 2012 roku.


RM.0002.26.11.2012

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
4) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018.
5) Projekt budżetu miasta Imielin na 2013 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.
6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Imielin od Województwa Śląskiego w drodze porozumienia zadania publicznego pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590”,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240,19 do km 11+590”,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie,
f) w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie wykonywania zadań własnych gminy.
7) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
8) Interpelacje i wolne wnioski.
9) Sprawy bieżące Rady Miasta.
10) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21 listopada 2012 roku.


RM.0002.25.10.2012


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 października 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2013 rok
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2013.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,
b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,
c) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f ) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
h) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
i) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
j) w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin”,
k) w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie wykonywania zadań własnych gminy,
l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej,
ł) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Eufrozyny Boruta na działalność Burmistrza Miasta Imielin.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta

 

(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

  Imielin, dnia 22 października 2012 roku.


RM.0002.24.9.2012


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 października 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 września 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Stan oświaty w mieście.
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza w sprawie Programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
7) Przygotowanie do Programu wspomagania inwestycji, inwestorów i promocji miasta.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych przy ul. Francuskiej i ul. Imielińskiej,
b) w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Imielin,
c) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,
d) w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Imielin,
e) w sprawie podziału Miasta Imielin na stałe obwody głosowania,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok,
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 rok,
h) w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia Inkasentów na terenie miasta Imielin na 2013 rok,
i) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice.
9) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

                                                                                                                                                 Imielin, dnia 19 września 2012 roku.
RM.0002.23.8.2012
 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 26 września 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin zwołuję Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Współpraca z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
6) Stan opieki zdrowotnej.
7) Ocena działań w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych.
8) Podział miasta na okręgi wyborcze – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie podziału Miasta Imielin na okręgi wyborcze.
9) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w dzielnicy Wioski i w rejonie ul. Wyzwolenia w Imielinie.
10) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Imielin.
11) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/93/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.

 


                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Miasta


                                                                                                                                                    (-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

Imielin, dnia 22 sierpnia 2012 roku.

RM.0002.22.7.2012


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 sierpnia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012 roku:
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2012 roku wraz z załącznikami,
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Imielinie za I półrocze 2012 roku,
- Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.
6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych na 2012 rok.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018,
b) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków    udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Imielin,
d) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
e) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin,
f) w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Imielin.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

Imielin, dnia 20 czerwca 2012 roku.


RM.0002.21.6.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 27 czerwca 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 30 maja 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Bezpieczeństwo w mieście:
- współpraca z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu,
- działalność OSP Imielin,
- realizacja Programu „Bezpieczny Imielin”.
6) Założenia do nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Imielin.
7) Publiczny transport zbiorowy.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

Imielin, dnia 23 maja 2012 roku.


RM.0002.20.5.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Funkcjonowanie placówek oświatowych.
6) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2011 rok:
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza miasta Imielin Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2011 rok, wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta.
7) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2011 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie Pasieczek w Imielinie, stanowiących własność Gminy Imielin,
b) w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”,
d) w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

 


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek


 

 

 

Imielin, dnia 18 kwietnia 2012 roku.


RM.0002.19.4.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 marca 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna – sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok:
- informacja na temat pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011 roku,
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
6) Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
7) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie Statutu Miasta Imielin.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
b) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego,Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,
c) w sprawie nadania nazwy ulicy,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie Golcówki w Imielinie
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Kamiennej w Imielinie,
f) w sprawie zbycia działek położonych przy bocznej ulicy Ściegiennego w Imielinie.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21 marca 2012 roku.


RM.0002.18.3.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 marca 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 lutego 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej spółki z o.o. w Imielinie za 2011 rok.
6) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2012-2014,
b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Imielin,
c) w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin.
7) Aktualizacja Statutu Miasta Imielin, projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie Statutu Miasta Imielin.
8) Informacja na temat mienia komunalnego.
9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
10) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta.
11) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2012 rok.
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21 lutego 2012 roku.


RM.0002.17.2.2012


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2012 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Kultura w mieście:
- działalność Domu Kultury Sokolnia,
- działalność Biblioteki Miejskiej.
6) Plan imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na 2012 rok.
7) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2012 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie Golcówki w Imielinie,
b)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Imielin w 2012 roku.
9) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Imielin w roku 2011.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

Imielin, dnia 18 stycznia 2012 roku.


RM.0002.13.16.2012


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2012 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady na 2012 rok:
- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,
- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2012 rok,
- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2012 rok,
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2012 rok.
7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2011 roku.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a)w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Imielin,
b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych,
c)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej.
9) Podsumowanie pracy Komisji Rady za 2011 rok.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta


(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 Imielin, dnia 21 grudnia 2011 roku.


RM.0002.12.15.2011


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 30 listopada 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
6) Projekt budżetu miasta Imielin na 2012 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.
7) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Imielin na lata 2011-2020.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 23 listopada 2011 roku.


RM.0002.11.14.2011

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 października 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie Golcówki i ul. Ściegiennego w Imielinie,

c) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok,

d) w sprawie zatwierdzenia wzorów druków do wymiarów podatkowych,

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta:
- w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Loska na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 19 października 2011 roku.


RM.0002.10.13.2011


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 26 października 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 września 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Wybór ławników na kadencję w latach 2012-2015.
6) Stan oświaty w mieście.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza w sprawie Programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Imielin,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Michała Drzymały w Imielinie,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych przy ul. Piotra Ściegiennego.
d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018.
f) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok,
g) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
h) w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2012 rok.
9) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.
10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 września 2011 r.

 

 

Imielin, dnia 23 sierpnia 2011 roku.


RM.0002.8.11.2011

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 31 sierpnia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 lipca 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011 roku:
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2011 roku wraz z załącznikami,
- Informacja finansowa za I półrocze 2011 roku SP ZOZ w Imielinie,
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.
6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych na 2011 rok
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez miasto Imielin,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie,
c) w sprawie zbycia działek położonych w rejonie ul. Wandy,
ul. Hallera, przy ul. Piotra Ściegiennego i ul. Św. Brata Alberta w Imielinie,
d) w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 21czerwca 2011 roku.


RM.0002.6.9.2011


O G Ł O S Z E N I E

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Bezpieczeństwo w mieście.
6) Strategia Miasta Imielin na lata 2011 do 2020.
7) Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin (IV, V, VI, VII ).
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej,
b)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego,
c)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej,
d)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Imielinie,
b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,
c) w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin:
w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej;
w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej;
w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,
d) w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin:
w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej;
w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej;
w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,
e) w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej.
9) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta:
- w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję w latach 2012-2015.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Bernadeta Ficek

 

 

 

Imielin, dnia 24 maja 2011 roku.


RM.0002.3.8.2011


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Ocena działań w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych.
6) Funkcjonowanie placówek oświatowych.
7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Imielin,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240,19 do km 11+285”,
c) w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2011 rok,
d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Imielin na lata 2011-2018,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ulic: Bartniczej, Maratońskiej, Skalnej, Poniatowskiego i w rejonie Golcówki w Imielinie.
8) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Imielin.
9) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2010 rok:
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza miasta Imielin Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2010 rok,
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2010 rok, wnoszony przez Przewodniczącą Rady Miasta.
10) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2010 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin.
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

11) Ocena pracy Burmistrza Miasta Imielin za 2010 rok.
12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
13) Interpelacje i wolne wnioski.
14) Sprawy bieżące Rady Miasta.
15) Zamknięcie Sesji.

 

 

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 


 

 

Imielin, dnia 20 kwietnia 2011 roku.
 

RM.0002.3.7.2011
 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 18 marca 2011 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Pomoc społeczna. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok.
6) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2011-2015.
Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2011-2015.
7) Ochrona środowiska i gospodarka wodna.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej,
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej,
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,
d) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9) Informacja o procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.
10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11) Interpelacje i wolne wnioski.
12) Sprawy bieżące Rady Miasta.
13) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta


                                                                                                                                        (-) Bernadeta Ficek

 

 

 

   Imielin, dnia  11 marca  2011 roku.


RM.0002.3.6.2011


O G Ł O S Z E N I E


            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu  18 marca 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:
 

 1) Otwarcie Sesji.
 2) Zatwierdzenie porządku obrad.
 3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 lutego 2011 roku.
 4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5) Wstępne założenia do Strategii Miasta Imielin na lata 2010 do 2020.
 6) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2011 rok.
 7) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej spółki  z o.o. w Imielinie za 2010 rok.
 8) Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i odprowadzania ścieków na terenie    miasta Imielin. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
            a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Imielin na lata 2011 – 2014,
            b) w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin,
            c) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków.
  9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
            a) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień  w Tychach,
            b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.
10) Zatwierdzenie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
11) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Imielin:
            - zgłaszanie kandydatów i głosowanie.

13) Uchwała Rady Miasta w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Imielin.
14) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
15) Interpelacje i wolne wnioski.
16) Sprawy bieżące Rady Miasta.
17) Zamknięcie Sesji.
 


Przewodnicząca Rady Miasta
    (-) Bernadeta Ficek

 

 

Imielin, dnia 21 lutego 2011 roku.

RM.0002.2.5.2011

 


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Kultura w mieście:
- Działalność Biblioteki Miejskiej w Imielinie,
- Działalność Domu Kultury Sokolnia.

6) Plan imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na 2011 rok.

7) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.
Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,

b )w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej,

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi,Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych,

b) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin,

c) w sprawie zbycia działek położonych w rejonie ul. Karola Miarki, ul. Kolejowej, ul. Wiosennej, ul. Michała Drzymały w Imielinie,

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018,

e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok,

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

Imielin, dnia 24 stycznia 2011 roku.

 

RM.0002.1.4.2011


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 31 stycznia 2011 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta  w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2010 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2011 rok.
6) Plany pracy stałych komisji Rady na 2011 rok:
- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,
- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2011 rok,
- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2011 rok,
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2011 rok.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2010 roku.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącą Rady Miasta:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Imielin,
b) w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Imielin.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

b) w sprawie Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na lata 2011 do 2015,

c) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

d) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin,

e) w sprawie nadania nazwy ulicy,

f) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,

g) w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami.

10) Informacja Przewodniczącej Rady na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych złożonych w związku z rozpoczęciem nowej kadencji obejmującej lata 2010-2014.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek
 

 

 

 

 

Imielin, dnia 22 grudnia 2010 roku.

RM 0052/3/2010


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 01 grudnia 2010 roku oraz protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 14 grudnia 2010 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011-2018.

6) Projekt budżetu miasta Imielin na 2011 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.

7) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XLIV/187/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

9) Interpelacje i wolne wnioski.
10) Sprawy bieżące Rady Miasta.
11) Zamknięcie Sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

Imielin, dnia 08 grudnia 2010 roku


RM 0052/2/2010

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 


Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w związku z ogłoszeniem obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06 grudnia 2010 roku o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku oraz w dniu 05 grudnia 2010 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 grudnia 2010 roku Nr 230, poz. 1521, w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie (parter, sala Nr 11) odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Imielin Jana Chwiędacza.
4) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 października 2010 roku oraz protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 09 listopada 2010 roku.
5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
6) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącą Rady Miasta:
a) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Imielin,
b) w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Imielin.
7) Interpelacje i wolne wnioski.
8) Sprawy bieżące Rady Miasta.
9) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

 

 

Imielin, dnia 29 listopada 2010 roku

RM 0052/1/2010

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) w dniu 01 grudnia 2010 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Imielinie (parter, sala Nr 11) odbędzie się Sesja Inauguracyjna Rady Miasta Imielin V Kadencji z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

 

1) Otwarcie Sesji i przekazanie prowadzenia obrad radnemu najstarszemu wiekiem.
2) Sprawdzenie kworum.
3) Sprawozdanie Przewodniczącego Miejskiej Komisja Wyborczej w Imielinie z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku do Rady Miasta Imielin i wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
4) Złożenie ślubowania przez Radnych.
5) Zatwierdzenie porządku obrad.
6) Zatwierdzenie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących.
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8) Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji, obejmującej lata 2010-2014:
- zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
9) Uchwała Rady Miasta w Imielinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.
10) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Imielin:
- zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
11) Uchwała Rady Miasta w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Imielin.
12) Ustalenie składów stałych komisji Rady Miasta Imielin, wybór Przewodniczących i Zastępców Komisji:
- zgłaszanie kandydatów i głosowanie,
- podjęcie uchwały.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.Przewodnicząca Rady Miasta
IV Kadencji
(-) Bernadeta Ficek